Tel 954.680.7877

RipFit

CrossFit Ripped – RipFit

KB/DB Single Arm Hang Power Cleans (5 x 8 Per Arm- Heavy)

Metcon (Time)

21 KB Thrusters / 21 Burpees

18 KB Thrusters / 18 Burpees

15 KB Thrusters / 15 Burpees

12 KB Thrusters / 12 Burpees

9 KB Thrusters / 9 Burpees

6 KB Thrusters / 6 Burpees

3 KB Thrusters / 3 Burpees